פעילות האדם בסביבה, הבאה לידי ביטוי בהתיישבות ובחקלאות, יכולה להפר את האיזון האקולוגי מאחר שהיא פוגעת בבתי הגידול הטבעיים ויוצרת בתי גידול מלאכותיים.
האיזון האקולוגי מופר על ידי מינים שחודרים ופולשים, בידיעה או לא בידיעה מארצות רחוקות, שלעיתים גורמים להתפרצות של מזיקים, אשר מזיקים לאדם ולחקלאות. המינים הפולשים מצליחים לדחוק את המינים המקומיים, ומכיוון שאין להם אויב טבעי, אין מי שיאזן את ההתרבות שלהם.
לחקלאות תפקיד חשוב כמקור למזון, אך יש להבין כי הפעילות החקלאית עלולה לפגוע בסביבה בשל השימוש בחומרי הדברה נגד מזיקים ובתוצרי הלוואי של הפסולת (ניילון מחממות, שפכים ורפש מרפתות ומדירים, לשלשת מלולים, שאריות חומרי הדברה במחסנים, גזם, שאריות מוצרי אריזה ועוד).