איגוד ערים פועל על פי חוק חופש המידע ומאפשר נגישות לדו"חות והפעילות השונות שמבצע האיגוד במגוון תחומים:

  • קרינה
  • שפכים
  • איכות אויר
  • מזיקים
  • חומ"ס
  • תעשיה מחצבות ועוד.

האיגוד רואה חשיבות בחשיפת המידע לציבור ובשיתוף הציבור, נוסף על כך מפרסם האיגוד דו"חות חודשים ושנתיים על פעילות האיגוד ועל מצב איכות הסביבה אותם ניתן לראות באתר.